Mahmudov Məsud Əhməd


Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Lənkəran r., Boladi k.
Təvəllüdü 03/05/1951
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Filologiya elmləri doktoru
Elmi rütbəsi Professor
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:
- ixtisas şifri 5710.01; 5704.01
- ixtisasın adı Türk dilləri; Dil nəzəriyyəsi
- mövzunun adı Разработка системы формального морфологического анализа тюркской словоформы
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:
- ixtisas şifri 5710.01; 5704.01
- ixtisasın adı Türk dilləri; Dil nəzəriyyə
- mövzunun adı Azərbaycan mətnlərinin avtomatik işlənməsi sistemləri
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı 113, 9 monoqrafiya, 11 kitab, 94 məqalə və tezis
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı 13
Kadr hazırlığı:
- fəlsəfə doktorlarının sayı 23
- elmlər doktorlarının sayı 5
Əsas elmi nailiyyətləri Türk dillərinin formal təhlili sistemini işləyib hazırlamışdır. Formal təhlil sistemi bütün dil səviyyələrini əhatə edir. Kompyuter dilçiliyi, maşın tərcüməsi sisteminin hazırlanması, statistik leksikoqrafiya, tezlik lüğətləri, əks lüğətlər, avtomatik lüğətlərin tərtibi, abidələrin dilinin linqvostatistik tədqiqi, ikidilli tərcümə və sorğu lüğətlərinin tərtibi ilə əlaqədar tədqiqatları vardır. Azərbaycan dilinin xaricilərə tədrisi ilə bağlı dərslərin hazırlanması, orfoqrafiya, qrammatika ilə bağlı məqalələri çap olunmuşdur. Onun həmmüəllifi olduğu “Bitişik yoxsa ayrı? sorğu lüğəti və “Azərbaycanca-rusca, rusca-azərbaycanca lüğət” bir neçə dəfə çap olunmuşdur.
Elmi əsərlərinin adları 1. Система автоматической переработки тюркского текста на лексико-морфологическом уровне. Баку, «Элм», 1991, 143 стр.
2. Автоматический анализ тюркской словоформы (на материале азербайджанских газетных текстов). В сб. «Инженерная лингвистика и теория преподавания иностранных языков», Ленинград, 1980, 116-126 стр.
3. Разработка систем формального морфологического анализа тюркской словоформы. Вопросы тюркского языкознания. «Наука», Алма-Ата, 1985, 113-125 стр.
4. Kitabi-Dədə Qorqudun statistik təhlili. Bakı, “Elm”, 1999, 10 ç.v.
5. Mətnin formal təhlili sistemi “Bakı”, “Elm”, 2002, 224 s.
6. Azərbaycan dilinin əks əlifba lüğəti. Bakı, 244 s., “Nurlan”, 2004, 524 s.
7. Azərbaycan dilinin tezlik lüğəti (söz kökləri), Bakı, “Elm”, 2010, 464 s.
8. Kompüter dilçiliyi.Bakı, “ Elm və Təhsil” , 1913, 356 s.
Pedaqoji fəaliyyəti Bakı Dövlət Universiteti (1985-1986), Lənkəran Dövlət Universiteti (1999-2004), Xəzər Universiteti (2000-2006)
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, AZ114, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., H.Cavid pr., 31
Vəzifəsi Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun baş elmi işçisi
Mobil tel. (994 50) 361 87 95
Ev tel. (994 12) 513-85-40
Elektron poçtu masud@lan.ab.az

Mahmudov Masud Ahmad


Place of birth Lankaran, Boladi, the Republic of Azerbaijan
Date of birth 03/05/1951
Education Azerbaijan State University
Scientific degree Doctor of Philology
Title Professor
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:
- specialty code 10.02.06; 10.02.19
- specialty name Turkic languages; Language theory
- topic name
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:
- specialty code 10.02.06; 10.02.19
- specialty name Turkic languages;Language theory
- topic name
Total number of printed scientific publications 113, 9 monographs, 11 books, 94 articles and thesis
Number of scientific publications printed abroad 13
Kadr hazırlığı:
- number of PhD 23
- number of Doctor of sciences 5
Main scientific achievements : Prof. Masud Mahmudov prepared formal analysis system of Turkic languages. Formal analysis system covers all language levels. He has researches on computational linguistics, frequency dictionaries, counter dictionaries, preparation of automatic dictionaries, lingo-statistical research of the language of monuments, bilingual translation and questionnaire dictionaries. He published articles on preparation course books in teaching Azerbaijani to foreigners, orthography, and grammar. The dictionaries “Bitişik yoxsa ayrı?” (Joint or separate?) and “Azərbaycanca-rusca, rusca-azərbaycanca lüğət” (Azerbaijani-Russian, Russian-Azerbaijani dictionary) of which prof. M. Mahmudov coauthored have been published several times.
Names of scientific works 1. Система автоматической переработки тюркского текста на лексико-морфологическом уровне. Баку, «Элм», 1991, 143 стр.
2. Автоматический анализ тюркской словоформы (на материале азербайджанских газетных текстов). В сб. «Инженерная лингвистика и теория преподавания иностранных языков», Ленинград, 1980, 116-126 стр.
3. Разработка систем формального морфологического анализа тюркской словоформы. Вопросы тюркского языкознания. «Наука», Алма-Ата, 1985, 113-125 стр.
4. Kitabi-Dədə Qorqudun statistik təhlili. Bakı, “Elm”, 1999, 10 ç.v.
5. Mətnin formal təhlili sistemi “Bakı”, “Elm”, 2002, 224 s.
6. Azərbaycan dilinin əks əlifba lüğəti. Bakı, 244 s., “Nurlan”, 2004, 524 s.
7. Azərbaycan dilinin tezlik lüğəti (söz kökləri), Bakı, “Elm”, 2010, 464 s.
8.Kompüter dilçiliyi. Bakı, “ Elm və Təhsil”, 2013, 356 s.
Pedagogical activity Baku State University (1985-1986), Lankaran State University (1999-2004), Khazar University (2000-2006)
Main place of work and its address ANAS, the Institute of Linguistics named after Nasimi, H. Cavid prospect 31, Baku AZ1143, Azerbaijan
Position Senior researcher
Mobile (994 50) 361 87 95
Home phone (994 12) 513-85-40
E-mail masud@lan.ab.az

Махмудов Масуд Ахмед


Место рождения Азербайджанская Республика, Ленкоранский р.- н., с. Болади
Дата рождения 03/05/1951
Образование Азербайджанский Государственный Университет
Ученая степень Доктор филологических наук
Ученое звание Профессор
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:
- шифр специальности 10.02.06; 10.02.19
- наименование специальности Тюркские языки; Теория языка
- название темы Разработка системы формального морфологического анализа тюркской словоформы
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:
- шифр специальности 10.02.06; 10.02.19
- наименование специальности Тюркские языки; Теория языка
- название темы
Избрание в действ.члены НАНА:
- дата
- наименование специальности
Общее количество опубликованных научных работ: 113, 9 монографии, 11 книг, 94
Количество научных работ, опубликованных за рубежом 13
Kadr hazırlığı:
- Кол-во кандидатов наук 23
- Кол-во докторов наук 5
Основные научные достижения Разработал систему формального анализа тюркских языков, которая охватывает все языковые ярусы. Имеет исследования по компьютерному языкознанию, подготовке системы машинного перевода, статистической лексикографии, составлению частотных, обратных, автоматических словарей, двуязычных переводных и справочных словарей, лингвостатистическому изучению языка памятников. Автор статей, связанных с подготовкой уроков по обучению иностранцев азербайджанскому языку, а также с орфографией, грамматикой, Является соавтором справочного словаря «Слитно или раздельно?» и «Азербайджанско-русского, русско-азербайджанского словаря», которые переиздавались несколько раз.
Названия научных работ 1. Система автоматической переработки тюркского текста на лексико-морфологическом уровне. Баку, «Элм», 1991, 143 стр.
2. Автоматический анализ тюркской словоформы (на материале азербайджанских газетных текстов). В сб. «Инженерная лингвистика и теория преподавания иностранных языков», Ленинград, 1980, 116-126 стр.
3. Разработка систем формального морфологического анализа тюркской словоформы. Вопросы тюркского языкознания. «Наука», Алма-Ата, 1985, 113-125 стр.
4. Kitabi-Dədə Qorqudun statistik təhlili. Bakı, “Elm”, 1999, 10 ç.v.
5. Mətnin formal təhlili sistemi “Bakı”, “Elm”, 2002, 224 s.
6. Azərbaycan dilinin əks əlifba lüğəti. Bakı, 244 s., “Nurlan”, 2004, 524 s.
7. Azərbaycan dilinin tezlik lüğəti (söz kökləri), Bakı, “Elm”, 2010, 464 s.
8. Kompüter dilçiliyi. Bakı, “ Eim və Təhsil”, 2013, 356 s.
Педагогическая деятельность Бакинский Государственный Университет (1985-1986), Ленкоранский Государственный Университет (1999-2004), Университет Хазар (2000-2006)
Основное место работы и адрес г. Баку, пр. Г.Джавида, 31.
Должность Главный научный сотрудник
Моб. тел. (994 50) 361 87 95
Дом. тел (994 12) 513-85-40
Э-почта masud@lan.ab.az

Geri qayıt